Trimble SiteVision

CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_4
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_3
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_2
CEC__Image__Trimble_SiteVision__Low_Resolution_16
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_4
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_3
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_2
CEC__Image__Trimble_SiteVision__Low_Resolution_16

Opis

Wytrzymały system, rzeczywistości rozszerzonej do wizualizacji projektu w terenie oraz raportowania

Trimble® SiteVision™ jest przyjaznym dla użytkownika, uniwersalnym narzędziem służącym do przekazywania informacji na temat nowych projektów, zmian projektowych zespołom terenowym, kontroli, określania wydajności i wykonywania szybkich pomiarów na terenie budowy, w tym punktów, linii i wartości dla pozostałych do wykonania wykopów/nasypów. SiteVision odgrywa kluczową rolę na wszystkich etapach budowy – od planowania i początkowej wizualizacji, po sprawdzanie postępu i identyfikowanie problemów w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności.

 

 

Zastosowania


SiteVision zapewnia użytkownikom możliwość łatwego zrozumienia nowych projektów, istniejących instalacji podziemnych oraz tego, jak z biegiem czasu będzie kształtować się krajobraz bez konieczności interpretacji skomplikowanych rysunków papierowych 2D.

 •  Planowanie i wizualizacja postępu prac na budowie, monitorowanie wykonania pracy, zarządzanie jakością oraz identyfikacja problemów na wczesnym etapie w celu zredukowania kosztów i czasu
 • Kontrola zagęszczenia gruntu i grubości ułożonego materiału w odniesieniu do projektu i tolerancji
 • Kontrola projektów i zapobieganie późniejszym problemom dzięki identyfikacji miejsc przebiegu instalacji podziemnych w bezpośrednio w terenie
 • Monitorowanie i prowadzenie kontroli jakości robót ziemnych
 • Synchronizacja danych projektowych i terenowych
 • Wymiana, udostępnianie i współdziałanie w zespole w czasie rzeczywistym dzięki łatwym do zrozumienia wizualizacjom zapewniającym wydajną współpracę z osobami na każdym poziomie umiejętności
 • Poprawa komunikacji z biurem a terenem dzięki łączności z większą liczbą osób na terenie wykonywanych prac i poza nim
 • Wykonywanie zdjęć, pomiarów i notatek w terenie w celu dokładnego i aktualnego raportowania, tworzenie zadań i przypisywanie ich członkom zespołu
 • Użycie modeli 3D aby zwizualizować dane o lokalizacji, wymiarach i parametrach infrastruktury podziemnej takiej jak sieci wodociągowe, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne

 

 

                                                                                                   

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.