Informacje prawne

RODO

W dniu 25 maja 2018r. stosowane są przepisy prawa o ochronie danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).
Nowe przepisy regulują ochronę danych osobowych i przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Wszystko w celu zharmonizowania ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne
 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.sitech-poland.pl (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000488712 (dalej jako: „Spółka”).

1.3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności: A. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu; B. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu; C. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu); D. podnoszenia jakości Serwisu oraz E. ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego przez Użytkownika elektronicznego biuletynu (newsletter).

1.4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: Sitech Poland Sp. z o.o..; ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków z dopiskiem RODO; e-mail: biuro@sitech-poland.pl

1.5. Na powyższy adres należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą; (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.

1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Sitech Poland Sp. z o.o..; ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków. W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

1.9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

1.11. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

1.12. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 • cel przetwarzania,
 • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.13. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

1.14. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Sitech Poland Sp. z o.o..; ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków z dopiskiem RODO.

Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi.

Pozostałe postanowienia

1.15. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

1.16. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.
1.17. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Polityka Cookies

w ramach niniejszej Polityki Cookies Administrator serwisu internetowego zamieszczone go stronie internetowej https://www.sitech-poland.pl/ – Sitech Poland Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej: Administrator) informuje użytkowników tego serwisu:

 • czym są pliki cookies,
 • jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Administratora,
 • w jakim celu Administrator wykorzystuje pliki cookies,
 • w jaki sposób użytkownik serwisu może usunąć zainstalowane pliki cookies i zablokować możliwość ich ponownej instalacji

 

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową. Plik te zawierają zbiory informacji, które zapisywane są na urządzeniach, z których korzysta użytkownik odwiedzając serwis internetowy prowadzony przez Administratora. Podczas kolejnych wizyt w serwisie internetowym plik automatycznie odsyłany jest z powrotem do serwisu z dodatkowymi informacjami. Pliki cookies pozwalają nam rozpoznać użytkownika podczas jego kolejnej wizyty w naszym serwisie i dopasować widok serwisu do użytkownika na podstawie historycznie dokonywanych wyświetleń przez danego użytkownika w naszym serwisie.

Co istotne – pliki cookies ani ich zawartość nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, które użytkownik wykorzystuje na potrzeby wizyty w naszym serwisie ani nie powoduje zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 

Jakie rodzaje plików cookies są wykorzystywane przez Administratora

Administrator stosuje dwa typy plików cookies:

 1. Pliki cookies stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w samym pliku cookie lub do momentu „ręcznego” usunięcia pliku przez użytkownika serwisu;
 2. Pliki cookies sesyjne, które znajdują się na urządzeniu użytkownika naszego serwisu tylko przez czas wizyty w naszym serwisie.

 

W jakim celu Administrator wykorzystuje pliki cookies

Ze względu na cel, w jaki wykorzystywane są pliki cookies, pliki te dzielimy na:

 1. Techniczne – niezbędne do prawidłowego działania serwisu internetowego. Plik te służą m. in. zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, a także zapamiętywaniu wyrażonych zgód;
 2. Marketingowe (reklamowe) – służące wyświetlaniu reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika serwisu;
 3. Statystyczne (analityczne) – służące do badania statystyk dotyczących działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie internetowym.

 

W jaki sposób można usunąć zainstalowane pliki cookies i zablokować możliwość ich ponownej instalacji

Konfiguracja większości przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje wszystkie pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak zawsze zmienić te ustawienia. Brak zmiany ustawień przeglądarki i pozostawienie domyślnej akceptacji plików cookies jest tożsame z wyrażeniem przez użytkownika zgody na zamieszczanie plików cookies na urządzeniu użytkownika przez Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zmian ustawień dotyczących plików cookies dla poszczególnych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami:

Mozzilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/storage-api?redirectlocale=en-US&as=u&redirectslug=permission-store-data&utm_source=inproduct

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: chrome://settings/content

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem (e-mail: biuro@sitech-poland.pl, tel: (0-12) 354-19-01).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie; ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000488712 (dalej jako: „Spółka”).
 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:
Sitech Poland Sp. z o.o..;
ul. Wielicka 28;
30-552 Kraków,
adresem e-mail: biuro@sitech-poland.pl lub
numerem telefonu: +48 12 35 41 901

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki czyli w celach wskazanych w Polityce Prywatności Spółki (https://www.sitech-poland.pl/service/informacje-prawne/ ) lub na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.                                                                                                                                                                                       

Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (A)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (B)

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (C)

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (A) w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (B)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (A)

Komu będą przekazywane dane osobowe?  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności w obszarze IT oraz doradztwa prawnego.
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Spółki, podmioty z grupy Trimble i Monnoyeur, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi kurierskie i pocztowe, podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy).
 

Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej gdzie mieści się siedziba Trimble Inc. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, a następnie przechowywane do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów księgowych i podatkowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody – z uwzględnieniem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych,• sprostowania danych osobowych,• usunięcia danych osobowych,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, to ma Pan/Pani prawo do:• dostępu do swoich danych osobowych,• sprostowania danych osobowych,• usunięcia danych osobowych,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i/lub realizacji Umowy o współpracy.

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane w celu kierowania do Pana/Pani treści marketingowych, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych.

 

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.