Treść karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA – SYSTEMY 3D

Gwarant/Sprzedający:

SITECH Poland sp. z o.o.

Wielicka 28

30-552 Kraków

Tel. 123541919

NIP 6793095948

§1

 

 1. SITECH Poland sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedającym”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488712, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793095948 o wniesionym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 1 000 000 złotych, Autoryzowany Dystrybutor systemów marki Trimble (zwanymi dalej „Systemy”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia, że Systemy zostały wyprodukowane z dołożeniem wszelkich starań przy doborze materiałów i systemów informatycznych oraz w trakcie procesu produkcyjnego tak, aby zapewnić ich najwyższą jakość i niezawodność.
 2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Systemy na warunkach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2

Ogólne warunki gwarancji

 

 1. Gwarancją objęty jest cały, fabrycznie nowy System wraz z oprogramowaniem oraz okablowaniem
  i elementami hydraulicznymi z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Okres gwarancji:
  • Gwarancją na okres 36 miesięcy objęte są wyłącznie elementy Systemu oznaczone numerem seryjnym.
  • Oprogramowanie, okablowanie, maszty, podstawy, uchwyty i elementy hydrauliczne systemu objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy.
  • Zmiana wyżej wymienionych okresów gwarancji może zostać zawarta w Karcie Produktu przekazywanej protokolarnie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Uruchomienie biegu terminu gwarancji oraz zobowiązań wynikających z postanowień Karty Gwarancyjnej następuje z datą podpisania Protokołu Przekazania Systemu przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.
 2. Część lub element Systemu poddany naprawie lub wymianie w ramach obowiązującej gwarancji jest objęty gwarancją na okres 6 miesięcy (jednak nie krótszy niż okres obowiązującej na ten element gwarancji standardowej). Uruchomienie biegu terminu gwarancji następuje w dniu podpisania Protokołu Naprawy przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego. Odrębne postanowienia w tym zakresie mogą zostać zawarte w Karcie Produktu przekazywanej protokolarnie.
 3. W celu ograniczenia negatywnych skutków awarii, w przypadku jej wykrycia, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu dwóch dni po ujawnieniu się wady Systemu) zawiadomienia Autoryzowanego Serwisu Sprzedającego na adres mailowy seriws@sitech-poland.pl oraz odpowiedniego zabezpieczenia i udostępnienia Systemu przedstawicielom Sprzedającego  w celu zdiagnozowania awarii oraz wykonania koniecznych testów i napraw. W przypadku zaniedbania niniejszych zobowiązań koszty naprawy spowodowanej awarią ponosi w całości Kupujący.
 4. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w uzgodnionym z Kupującym, możliwie krótkim technologicznie terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dni liczonych od daty zgłoszenia awarii.

 

§3

Zakres gwarancji

 

 1. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady Systemu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Systemie w chwili wydania jej Kupującemu.
 2. Gwarancja polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania Systemu zgodnie ze specyfikacją Producenta.
 3. O sposobie naprawy decyduje Autoryzowany Serwis Sprzedającego.
 4. Decydujące znaczenie, co do tego, czy dana awaria Systemu jest objęta naprawą gwarancyjną ma opinia Autoryzowanego Serwisu Sprzedającego.
 5. Jeżeli wada systemu wystąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Przekazania Systemu wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje naprawę lub wymianę części lub elementu Systemu obarczonego awarią lub wadą według uznania kupującego. Po upływie terminu 30 dni wykonanie zobowiązania dotyczy wyłącznie naprawy wyżej wymienionych części lub elementu systemu.
 6. Wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego z tytułu gwarancji oprogramowania obejmuje jego wymianę lub naprawę w zależności od decyzji Sprzedającego. Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Nie można go oddzielać od części składowych w celu korzystania na więcej niż jednym urządzeniu.
 7. Serwis mobilny tj. bezpłatny dojazd do miejsca pracy maszyny wraz z zainstalowanym Systemem, obowiązuje wyłącznie dla elementów Systemu na niej zamontowanych (takich jak: sensory, komputer pokładowy, lustro maszynowe, moduł elektryczny, moduł hydrauliczny itp.).
 8. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Czynności bieżącej obsługi Systemu, do wykonania których zgodnie z Instrukcją Operatora Systemu Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie.
  2. Koniecznych regulacji, kalibracji Systemu wyszególnionych w Instrukcji Operatora Systemu.
  3. Przeglądów/kalibracji tachimetrów UTS oraz niwelatorów laserowych.
  4. Kosztów poniesionych przez Kupującego oraz innych dodatkowych konsekwencji dla Kupującego wynikłych na skutek awarii i naprawy gwarancyjnej. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty, które Kupujący z tych przyczyn poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
  5. Wad, które powstały po wydaniu Systemu Kupującemu, chyba że wady wynikły z wady tkwiącej już poprzednio w Systemie, w szczególności lecz niewyłącznie gwarancja nie obejmuje wad Systemu powstałych w wyniku wpływu warunków środowiska w jakim System jest użytkowany (co do których to warunków pracy Systemu Sprzedający nie wskazał jednoznacznie i wyraźnie, w formie pisemnej, że System może być używany w takich warunkach).
  6. Kosztów aktualizacji oprogramowania Systemu po upływie okresu gwarancji.
  7. Usunięcia awarii oraz wad powstałych w skutek:
  8. użytkowania Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami określonymi
   w Instrukcji Operatora Systemu, błędnego jego zastosowania, nadużycia;
  9. zmiany lub modyfikacji oprogramowania oraz ustawień fabrycznych bez pisemnej zgody Sprzedającego;
  10. interakcji z oprogramowaniem lub elementami Systemu niewspomagane lub niedostarczone przez Sprzedającego;
  11. naprawy przez nieuprawnione osoby;
  12. modyfikowania Systemu bez uzgodnienia ze Sprzedającym;
  13. niedbalstwa, zniszczenia, opóźnionego zgłoszenia usterek lub opóźnienia w udostępnieniu Systemu Sprzedającemu w przypadku, gdy sygnalizowano potencjalne wady/awarie;
  14. wad Systemu spowodowanych działaniem siły wyższej, działaniem uprawnionego z gwarancji lub osoby trzeciej, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;
  15. zużycia eksploatacyjnego Systemu oraz jego elementów i podzespołów wynikającego ze sposobu pracy, warunków w jakich System jest wykorzystywany, technik operatorskich
   i zastosowań przez Kupującego.
 1. Warunkiem korzystania z gwarancji jest poddawanie systemu przeglądowi co 12 miesięcy od daty zakupu lub od daty ostatniego przeglądu przez cały okres trwania gwarancji w Autoryzowanym Serwisie Sprzedającego lub przeglądowi przeprowadzonemu przez uprawnionych przedstawicieli Serwisu Sprzedającego w przypadku elementów zamontowanych na maszynie.
 2. Przegląd o którym mowa w ust. 9 można przeprowadzić w okresie 1 miesiąca od dnia w którym taki obowiązek zaistniał.
 3. Koszty przeglądu o którym mowa w ust. 9 pokrywa w całości Kupujący.

 

§4

Zastrzeżenia

 

 1. Sprzedający ma prawo odmowy wykonania naprawy jako gwarancyjnej jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego:
  • Korzystanie i bieżąca obsługa Systemu nie są zgodne z Instrukcją Operatora Systemu.
  • Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż były przeprowadzane naprawy/ modyfikacje Systemu poza Autoryzowanym Serwisem Sprzedającego.
 1. Koszt nieuzasadnionego wezwania pracownika Sprzedającego do naprawy Systemu niepodlegającej gwarancji lub nieudostępnienia Systemu w uzgodnionym terminie z Kupującym ponosi Kupujący według cennika usług stosowanego przez Sprzedającego dla zleceń pogwarancyjnych.
 2. Ochrona gwarancyjna udzielana na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej obejmuje wyłącznie wady i awarie Systemu ujawnione podczas używania systemu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedający i Kupujący postanowią odmiennie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wyłącza się dopuszczalność przeniesienia praw i roszczeń z tytułu gwarancji Systemu na osoby trzecie zarówno w całości, jak i w jakiejkolwiek części. Przeniesienie takich praw lub roszczeń wymaga bezwzględnie zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Wyłączną podstawą gwarancji udzielanej przez Sprzedającego jest niniejsza Karta Gwarancyjna, żadne informacje, czy też dane przedstawione w folderach, katalogach lub innego rodzaju dokumentach marketingowych nie stanowią podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań związanych z gwarancją.
 5. Ochrona gwarancyjna udzielana na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,  o ile uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub ograniczone w Umowie Sprzedaży lub
  w jakiejkolwiek innej umowie dotyczącej Systemu zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub innym podmiotem finansującym na zlecenie Kupującego zakup Systemu i oddającym System Kupującemu do korzystania.
 6. Uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji nie obejmują uprawnienia do otrzymania zwrotu zapłaconej ceny (ani w całości, ani w jakiejkolwiek części), do wymiany Systemu oraz do zapewnienia przez Sprzedającego innych usług poza wyraźnie i jednoznacznie określonymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. W żadnym wypadku uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego nie obejmują dostarczenia Kupującemu nowego Systemu wolnego od wad.

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
  w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 123541919.

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.